Algemene Voorwaarden

onze

Australische herder

- ERKENDE FOKKER KMSH -

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
 

Art. 1: Toepassingsgebied algemene voorwaarden
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de klant een natuurlijke persoon is die deze overeenkomst heeft gesloten voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit. Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Afwijkingen van onze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te geschieden.

 

Art. 2: Bestemming van de dieren........graag vragen wij u het volgende om onze wensen te respecteren en niet met onze dieren te fokken, dit omdat wij onze lijnen zuiver wensen te houden en onze naam, indien u toch wilt fokken vragen wij u beleefd om dan elders een pup te kopen. 

U bent hierin geheel vrij van keuze. Ook worden er soms pups geboren met een NBT, een korte staart of halve staart dit hoort bij het ras en zijn de typische kenmerken van de Aussie, graag niet alleen vragen naar een volledige staart er zijn genoeg rassen die alleen lange staart hebben dan gelieve voor die te kiezen. Ook kunnen we bij de mini's niet de grootte garanderen daar ze nog altijd afstammen van de standaard aussies en genetica niet te voorspellen is.

Een Aussie dient ook op zijn karakter eigenschappen te worden gekozen en niet alleen op uiterlijk. 

We willen alléén blauwe ogen anders niet, met deze vraag  graag ook niet reageren voor de wachtlijst, u kunt opgeven geslacht en of vacht kleur.......

De dieren die worden verkocht zijn bestemd als gezelschapsdier en niet voor de / een  fokkerij.

Verkoopsvoorwaarden / Kosten / Koopovereenkomst

Wij verkopen géén pups naar Nederland /EU ivm de 15 weken regel.

Wachtlijst: Om voor een pup op de wachtlijst te komen vragen wij 200,- te storten op Francisca Pierino

 BE09 0689 0994 0657 o.v.v. Wachtlijst, de 200,- is niet terugbetaalbaar als de annulatie van de klant komt, dit bedrag wordt wel afgetrokken van de uiteindelijke verkoop prijs. 

Kosten van een standaard pup bedragen Blue of Red  Merle 1900,- / Tri Color 1800,- en voor de voor Mini / MAS 2000,- onder voorbehoud. De Blue Eye Tri Color (Black of Red Tri) is 2000,-

Het kiezen van een pup geschied op  3 weken doormede van een video en/of foto.  Na het kiezen krijgt u updates van uw pup via een groeps-app en het bezoek is vanaf 6 weken. 

Na het kiezen van een pup en het lezen van de koopovereenkomst, wordt een reservatie  gevraagd van €600 tri color / €700 merle , deze reservatie dient binnen 3 dagen op het rekeningnummer van de fokker te staan. 

Het betalen van de reservatie is ook een geldige koopovereenkomst.

Fokker kan op ieder ogenblik zonder enige reden de verkoop van de pup annuleren, de reservatie wordt dan terug gestort op de rekening van de koper.

Bij annulatie door de koper op 8 weken van de pup vervalt de reservatie in het voordeel van de fokker. Wordt er vóór de 8 weken de pup geanuleerd om welke reden dan ook dan wordt 500,- annulerings / administratieve kosten gerekend. Bij niet ophalen zonder annulatie vervalt het volledige reservatiebedrag in voordeel van de verkoper.

Het resterende bedrag  per bankoverschrijving op:  CJ Fundogs & Horseservices, Francisca Pierino BE09 0689 0994 0657 vóór de ophaling van de pup.

Wanneer het bedrag niet ontvangen werd op de dag van ophaling wordt de pup niet meegegeven.

Identiteitskaart dient aanwezig te zijn om direct de chip van de pup over te schrijven naar de nieuwe eigenaar.

Contante betaling is een 2e optie maar liever niet.
 

Art. 3: Toepassing van de wettelijke garantie
 

3.1 De koper kan zich steeds beroepen op de bepalingen van artikel 1649bis BW die voorzien in een garantie bij de aankoop van consumptiegoederen. Concreet houdt deze regeling in dat de verkoper aansprakelijk is voor gebreken die bij de levering aanwezig zijn en die zich binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering manifesteren. Ziekten of andere gebreken die veroorzaakt zijn door opzet, nalatigheid, door een onoordeelkundige behandeling, slechte voeding of abnormale verzorging of behandeling door de koper of een derde zijn geen gebreken die bij de levering aanwezig zijn en kunnen dan ook niet leiden tot de aansprakelijkheid van de verkoper. Enkel indien het gebrek zich manifesteert tijdens de eerste zes maanden, te rekenen vanaf de levering, is het aan de verkoper om te bewijzen dat het gebrek nog niet aanwezig was op het tijdstip van de levering. Na deze termijn is het aan de koper om het bewijs te leveren van het bestaan van een gebrek, alsook van het feit dat het gebrek aanwezig was bij de levering.
 

3.2 De mogelijkheid voor de koper om zich te beroepen op een gebrek en de verkoper aansprakelijk te stellen vervalt indien hij nalaat de verkoper in kennis te stellen van het gebrek binnen een termijn van twee maanden nadat de koper het gebrek heeft vastgesteld of had moeten vaststellen. Daarnaast rust op de koper een schadebeperkingsverplichting. Dit houdt in dat de koper die een gebrek (vb. ziekte) vaststelt ertoe gehouden is om de verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen indien een niet-onmiddellijke kennisgeving een verergering van de schade tot gevolg kan hebben (in het bijzonder bij levensbedreigende ziektes). De verkoper is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het laattijdig in kennis stellen van de verkoper van gebreken of ziekten van het dier.
 

3.3 Indien de verkoper aansprakelijk is, zal de koper zich in eerste instantie kunnen beroepen op een kosteloos herstel (genezing) of een kosteloze vervanging van het dier (naar keuze van de koper). Slechts indien herstel en vervanging niet mogelijk zijn of niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast kunnen worden uitgevoerd, kan de koper de ontbinding (terugbetaling mits teruggave van het dier) of een passende prijsvermindering vragen.
 

3.4 Kosteloos herstel impliceert dat de kosten van dierenartsen en dierengeneeskundige verzorging ten laste zijn van de verkoper. De koper kan echter enkel aanspraak maken op een kosteloos herstel door het dier aan de verkoper te bezorgen, die indien nodig een beroep zal doen op een dierenarts met het oog op de genezing van het dier. Behoudens in het in de volgende alinea bepaalde geval, kan de koper dus geen aanspraak maken op een kosteloos herstel (dit is geen vergoeding verkrijgen voor de kosten van dierenarts en dierengeneeskundige verzorging) indien hij het dier niet terugbezorgt aan de verkoper voor verzorging/genezing.
In geval van hoogdringendheid (i.e. wanneer het onmogelijk is om het dier tijdig voor verzorging te bezorgen aan de verkoper, alsook in het geval waarin de verkoper niet bereikbaar is) is het de koper toegestaan om zelf een beroep te doen op een dierenarts naar keuze, die zal instaan voor de dringende verzorging. De koper moet dan wel zo snel mogelijk, liefst binnen de 24 uur, contact opnemen met de verkoper, die kan beslissen dat het dier overgebracht moet worden naar hem of een door hem aangewezen dierenarts. De miskenning van deze voorwaarden heeft tot gevolg dat verdere kosten van dierengeneeskundige verzorging niet ten laste van de verkoper kunnen worden gelegd (tenzij het onverantwoord zou zijn het dier te verplaatsen).

 

3.5 Kosteloos herstel is verder niet mogelijk indien de kosten van een herstel buiten verhouding staan tot de kosten van een vervanging van het dier, alsook indien het eisen van herstel, in plaats van vervanging, gelet op de hoge kosten ervan als rechtsmisbruik kan worden beschouwd.
 

Art. 4: Het garantiecertificaat overeenkomstig art 30. Van het KB van 27 april 2007
Dit garantiecertificaat is aanvullend aan deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Art. 5: Toepasselijk recht
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.